Vedtægter for Ry City

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Ry City med hjemsted i Ry, Skanderborg Kommune.
1.2 Foreningens formål er –
– at styrke sammenhold, relationer og netværk i Ry og omegn,
– at markedsføre Ry som en aktiv handelsby,
– at være kontakt til myndigheder samt
– at søge gennemført de fælles interesser og aktiviteter, som man bliver enige om at fremme.


§2 Medlemmer

2.1 Som medlemmer kan optages alle virksomheder med et aktivt CVR-nr, der kan dokumentere tilknytning til handlen i Ry
2.2 Bestyrelsen skønner, om en ansøgning om medlemskab opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.
2.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage medlemmer til passivt medlemskab uden stemmeret.
2.4 Såfremt et medlem skønnes at handle mod foreningens interesser, er bestyrelsen forpligtet til at forelægge spørgsmålet om evt. eksklusion af pågældende medlem, på en generalforsamling. For eksklusion skal ¾ af de fremmødte stemme.


§3 Kontingent

3.1 Kontingentets størrelse fastsættes og vedtages på generalforsamlingen
3.2 Kontingentet opkræves 1 (én) gang forud.
3.3 Såfremt kontingentet ikke er betalt efter 3. rykker, er medlemskabet automatisk og ophævet
3.4 Rykkergebyr på 100 kr. pålægges enhver rykkerskrivelse


§4 Udmeldelse

4.1 Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt.
4.2 Ved afhændelse af butik sker udmeldelse automatisk med mindre andet aftales med Ry City’s bestyrelse


§ 5 Æresmedlem

5.1 Efter indstilling fra bestyrelsen kan et nuværende eller tidligere medlem udnævnes til æresmedlem af foreningen.
5.2 Indstillingen skal godkendes på generalforsamlingen.
5.3 Æresmedlemsskabet er gældende for en periode på max. 10 år og bortfalder ved æresmedlemmets dødsfald.
5.4 Æresmedlemsskabet kan kun tildeles enkeltpersoner.
5.5 Æresmedlemmets eventuelle firma er ikke kontingentfri


§6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.
6.3 Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.
6.4 Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
6.5 Bestyrelsen sender senest 8 dage før generalforsamlingen endelig dagsorden og evt. indkomne forslag ud.
6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 30 % af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem.
6.7 Beslutninger kan træffes ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, dog maksimalt 1 fuldmagt pr. fremmødte medlem. Stemmeretten bortfalder såfremt et medlem er i kontingentrestance.
6.8 Beslutninger der kræver vedtægtsændring, kræver at mindst ¼ af medlemmerne er fremmødte og at mindst ¾ af disse stemme kan stemme for vedtagelsen.
6.9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: Valg af dirigent Valg af referent Beretning af foreningens virksomhed i det forløbne år v. bestyrelsen Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse Aflæggelse af regnskab for jubilæumsfond Udlodning fra jubilæumsfond Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse Vedtagelse af kontingentsatser for det kommende år Valg til bestyrelse Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af revisor Behandling af indkomne forslag Eventuelt.


§ 7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
7.2. Valget er gældende for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem har dog ret til efter een eller flere perioder i bestyrelsen, at nægte valg i en periode på 2 år.
7.3 Ethvert medlem er valgbar, uanset om vedkommende er til stede.
7.4 Bestyrelsen vælger selv sin organisationsform og tager selv stilling til, hvorvidt der skal være en formand, næstformand, kasserer osv.
7.5 Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.6 Der skal være mindst 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen.
7.6.1 Suppleanterne træder ind i bestyrelsen når et bestyrelsesmedlem udtræder som følge af afhændelse af forretning, opsigelse af stilling ved medlemsbutik eller anden permanent hændelse, der medfører manglende fremadrettet tilknytning til handlen i Ry.
7.6.2 Suppleanterne udfylder resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.
7.6.3 Genvalg af suppleant kan finde sted
7.6.4 Suppleanterne er berettiget, men ikke forpligtede, til at deltage i bestyrelsesmøder og til at modtage relevante referater mv.
7.7 Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer udpege personer til medlem af ”særlige udvalg”, hvis bestyrelsen skønner, at der er et behov herfor. Mindst ét medlem af bestyrelsen skal deltage i dette ”særlige udvalg”.


§8 Bestyrelsens opgaver og virke

8.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
8.2 Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
8.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
8.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
8.5 Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt.
8.6 Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.
8.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


§9 Hæftelse og tegningsret

9.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsen i forening.
9.2 For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.


§ 10 Foreningens opløsning

10.1 Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
10.2 Ved opløsning skal evt. overskud anvendes til formål der forventes at styrke handlen i Ry, alternativt til almennyttige formål.