Privatlivspolitik

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
• Administration af din relation til os
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
• Vores legitime interesse i at kunne administrere din relation til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Navn, efternavn, postnummer, mail og telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Cityforeningens bestyrelse samt dennes administration.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen og din adfærd på vores hjemmesider i nyhedsbreve, hvor du har samtykket til modtagelse af nyhedsbreve.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.
I forhold til samtykket til modtagelse af nyhedsbreve, henviser vi privatlivspolitikken herfor, som vi har linket særskilt til i markedsføringssamtykketeksten, hvor du tilmelder dig konkurrencen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.