Visioner og formål

Fælles om udviklingen af Ry

Den grundlæggende røde tråd i initiativet er fællesskab – at få succes ved at gøre tingene sammen. Fælles om Ry skal frem­me udviklingen af byen som en helhed og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i Ry – fra idrætsentusiaster, fritidsfor­eninger og kulturkatalysatorer til alle de butiks- og virksom­hedsdrivende, der bidrager til byens positive udvikling.

Derfor kan alle være med i Fælles om Ry. Organisationen samler repræsentanter fra forskellige dele af det daglige liv i Ry – Borgere & Foreninger, Kultur & Kirke, Sport & Idræt, De­tail, Erhverv, Turisme samt Børn & Unge. I fællesskab planlæg­ger repræsentanterne, hvor kræfterne skal lægges, mens de forskellige undergrupper får mulighed for at sparre, udveks­le erfaringer og ikke mindst komme hinanden tættere – for kendskab giver venskab, som det gamle mundheld lyder, og derigennem styrker vi samarbejdet.


Nye traditioner skabes i fællesskab

Ry er en aktiv by med mange spændende arrangementer og begivenheder gennem hele året. Fælles om Ry skal værne om byens traditionsrige festivaler og tilbagevendende events og bidrage til, at både nuværende som nye aktiviteter vokser i de rette rammer. Når borgere, foreninger og erhvervsdrivende får en god idé til et nyt arrangement, står Fælles om Ry klar til at sætte de rigtige mennesker sammen, så idéerne også bliver til virkelighed.

Med fokus på sammenhængskraft og social bæredygtighed som Rys varemærker skaber vi nye unikke kulturtilbud og op­levelser, der står stærkere, fordi hele byen er med. På den måde gør vi Ry til et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde, drive virksomhed og ikke mindst besøge.

Både gæster og nye borgere og virksomheder er nemlig altid hjerteligt velkomne, og Fælles om Ry skal bidrage til at flere får øjnene op for vores smukke by for foden af Himmelbjerget, der står som et symbol på det udsyn, fællesskab og fritidsliv, der kendetegner Ry.

Byens talerør til kommunen

Siden kommunalreformen hvor rådhuset rykkede til Skander­borg, er afstanden mellem de lokale politikere og Rys borgere, foreninger og erhvervsdrivende blevet stor – både fysisk og mentalt.

Fælles om Ry skal bidrage til at gøre afstanden til rådhuset kor­tere, ved at gå i dialog med politikerne og give Ry en fælles stemme, der vil blive hørt i kommunen. Og alle Rys borgere kan få indflydelse på byens dagsorden over for kommunen gennem Fælles om Ry’s repræsentantskab, hvor alle dele af livet i Ry er med i de beslutninger, der bliver taget.


Bykoordinator binder byen bedre sammen

Et så ambitiøst samarbejde på tværs af byen kræver selvføl­gelig tid og engagement. Derfor vil Fælles om Ry ansætte en bykoordinator som bindeled mellem aktørerne i Ry og mellem Ry og kommunen.

Fælles om Ry’s bykoordinator bliver en central figur i Ry og kommer til at fungere som:

  • sparringspartneren og rådgiveren, som alle Rys ildsjæle kan komme til med nye idéer;
  • koordinatoren med det gyldne overblik, der faciliterer sam­arbejde på tværs af borgere, foreninger og erhverv;
  • projektlederen med det nødvendige drive til at føre nye events og arrangementer ud i livet;
  • ambassadøren med en stemme, der får Ry på kommunens dagsorden;
  • kommunikatøren med det store netværk, der skaber synlig­hed om alle de ting, der foregår i Ry.

Bykoordinatoren skal bygge fundamentet for Fælles om Ry, så organisationen efter en opstartsperiode bliver et selvbæren­de forretningskoncept – udelukkende drevet af kontingenter, salg af ydelser og aktiviteter, brugerbetaling for særlige ydelser samt puljemidler, som søges og drives af bykoordinatoren.