Vedtægter

 • 1. Navn: Fælles om Ry, Ry Skanderborg Kommune
 • 2. Formål: Foreningens formål er:
  1. at bringe mennesker, institutioner, virksomheder, forretninger og foreninger sammen, om fælles at fremme enhver sag der kan være til gavn for Ry.
  2. at fremme udviklingen i Ry by og omegn, være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i området
  3. at skabe kvalitativ kommunikation og større synlighed mellem foreningens medlemmer.
  4. At være kommunikations platform til borgere og gæster i Ry
  5. at udvikle og afholde arrangementer i samarbejde med medlemmer af Fælles om Ry
  6. At udvikle og komme med forslag til udvikling af området.
  7. At bidrage til et tæt samarbejde med Skanderborg kommune.
  8. At skabe budget til at samle et sekretariat, som kan varetage den daglige drift af Fælles om Ry’s opgaver i henhold til foreningens formål og visioner.

Fokus på bæredygtighed i ordets brede forstand, er et væsentlig omdrejningspunkt foreningens arbejde.

 • 3. Medlemmer

Som medlem kan optages ethvert firma, forening, institution og lignede med adresse i “gammel Ry Kommune”.

I forbindelse med indmeldelse angives hvilke repræsentant-gruppe man ønsker at tilhøre. En hver borger bosiddende i gammel Ry Kommune kan optages som medlem under borger og frivillig gruppen.

Medlemmer organiseres i følgende repræsentant-gruppe:
Sport
Turisme
Kultur
Detail
Erhverv
Borgere
Børn/Unge

Det er bestyrelsens opgave udvikler og definere repræsentant-grupperne inden 2. ordinære generalforsamling, hvor efter bestyrelsen sammensættes ifl. vedtægterne.

 • 4. Kontingent

Retningslinjer for det årlige kontingent og medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen.
Ændring i kontingent og medlemsbidrag er gældende fra den følgende kontingent-periode.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til af forhandle ”kontingent” og drift-aftaler med foreningens erhvervs- og forenings- medlemmer.

 • 5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller flere medlemmer.
Bestyrelsen består at personer som er udpeget/valgt i repræsentant-grupperne

1 Sport
1 Turisme
1 Kultur
1 Detail
1 Erhverv

2 Borgere (1 borger/frivillig gruppen og 1 grundejer repræsentant)
2 Børn/Unge (Institutioner og skoler 1 person og unge 1)

1 resurseperson med fokus på bæredygtighed.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og økonomiansvarlig umiddelbart efter eller på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

For at sikre et vedvarende og kontinuerlig fokus bæredygtighed, har bestyrelsen til opgave at stille en resurseperson med viden, kompetencer og fokus på dette område. Den valgret person godkendes på generalforsamlingen og kan deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensættes af personer som er udpeget/valgt i de enkelte repræsentantskabsgrupper til at varetag gruppernes repræsentation i bestyrelsen.

Generalforsamling godkender formelt de indstillede personer til bestyrelse som godkendes medmindre noget strider imod vedtægterne hos en indstillet person.

Formanden leder forhandlingerne ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Dog kan der, når formanden forlanger det ved generalforsamlingerne, vælges en anden forhandlingsleder.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen repræsenterer i alle almindelige forhold foreningen.

Skal der derimod tages beslutninger af større interesse, henlægges afgørelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens pengemidler. Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut, beliggende i Ry.

Bestyrelses sammensætning frem til 2. ordinære generalforsamling

Bestyrelsen består af personer som ønsker at bidrage til etablering og drift af foreningen Fælles om Ry. Opstartsbestyrelsen sammen sættes så den i vides muligt omfang repræsenterer samtlige repræsentantskabsgrupper. Bestyrelsesmedlemmerne vedkender sig at ville at arbejde inden for foreningens formål og vedtægter.

Findes det nødvendigt at ændre bestyrelsen sammensætning i forbindelse med opstart og etablering af foreningen kan dette ske kan dette ske ved vedtægtsændring ifl. § 9.

Arbejdsgrupper
Bestyrelsen og generalforsamlingen kan vedtage at nedsætte forskellige arbejdsgruppe med konkrete fokus og arbejdsområder.

Resursepersoner og ambassadørerne
Foreningen kan udnævne og tilknytte personer med særlig viden, interesse og kompetencer til f.eks. at arbejde på konkrete tiltag eller som inspirator og konsulent for projekter.

 • 6. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab og status.
 5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kontingent periode.
 6. Budget fremlægges
 7. Bestyrelsen består at de personer som er udpeget/valgt i de enkelte repræsentantskabsgrupper til at varetag gruppernes repræsentation i bestyrelsen.

Generalforsamling godkender formelt de indstillede personer til bestyrelse som godkendes medmindre noget strider imod vedtægterne hos en indstillet person. Dette træder i kræft ved opstartsperiodens udløb.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og økonomiansvarlig umiddelbart efter eller på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 1. Valg af revisor.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til formanden med motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen afgøres alle afstemninger med undtagelse af 9 – 10, med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Indvarsling til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker på byen hjemmeside og Facebook side, senest 14 dage forud.

Ved ekstraordinære lejligheder kan indvarslingen ske med kortere varsel, og her skal medlemmerne underrettes om dagsordenen. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinære generalforsamling. En sådan skal desuden afholdes når mindst 25 medlemmer, til bestyrelsen indsender skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal da afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

Kun medlemmer og repræsentanter for foreninger, virksomheder og lignede som har betalt kontingent, har stemmeret og mulighed for at indstille forslag.

 • 7. Stemmeret

Hvert medlem har én stemme.
Medlem med tale og stemmeret defineres således … en repræsentant for hver erhvervs-, organisations-, institutions-, forenings-, detail-medlem.
Borger og frivillige medlemmer som er organiseret i gruppen af samme navn, har en repræsentant som møder med stemmeret.
Stemmeret forudsætter, at kontingent og eller øvrige bidrag er betalt

Et medlem kan forlange skriftlig afstemning.

 • 8 Afstemning og fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning kræver dog, at mindst 50 procent af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 procent af medlemmerne, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt og med et varsel som anført i §7, til en ny ekstraordinær generalforsamling.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge fuldmagter fra to andre medlemmer.

Fuldmagter – eller tilbagekaldelse heraf – skal anmeldes overfor bestyrelsen senest to hverdage før generalforsamlingens afholdelse af hensyn til kontrol ved stemmeafgivningen.

Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i tilknytning hertil, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse heraf.

Hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer fordrer det, skal afstemninger foregå skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning.

 • 9. Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtigelser.

 • 10. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem – alternativt af [2-5] bestyrelsesmedlemmer i forening.

Beslutninger om optagelse af lån kræver tilslutning fra den samlede bestyrelse.

 • 11. Udmeldelse

Medlemmer der udgår af foreningen, det være sig af hvilken som helst grund, har ikke ret eller andel i foreningens ejendom eller formue. Der tilbagebetales ikke kontingent.

 • 12. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor man i indkaldelsen udtrykkelig har gjort opmærksom herpå. Ændringerne besluttes ved simpelt flertal.

 • 13. Opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor man i indkaldelsen udtrykkelig har gjort opmærksom herpå. Ophæves foreningen, træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde at de kommer borgere i Ry til gode.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling i 2020 og træder i kraft efter generalforsamlingen samme år.

Vedtægterne revideres 2 år efter den stiftende generalforsamling.